Dotacje
11.07
2016
POIR.01.01.01-00-1645/15 - 00

      

 

 

Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47 modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH

Novel, efficient, potentially nontoxic and highly specific breast cancer therapy development, based on patented DOS47 technological platform, enabling microenvironment and immune response modification by the change of pH

Celem projektu jest opracowanie kandydata na lek dla pacjentek z nowotworem złośliwym piersi. Kandydat na lek będzie opracowany w oparciu o platformę V-DOS47 należącą do spółki-matki Helix Biopharma.

Projekt zakłada:
•    przeprowadzenie badań przemysłowych nad: optymalizacją, weryfikacją skuteczności oraz mechanizmem działania nowego kandydata na lek o nazwie V-DOS47;
•    rozwój przedkliniczny kandydata na lek,
•    przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie I/IIa fazy badań klinicznych nowej cząsteczki
 
w terapii nowotworu piersi, z potencjałem rozwoju w innych chorobach nowotworowych. Badania mają również na celu ocenę potencjału immunomodulacyjnego V-DOS47.
Efektem projektu będą wyniki badań przedklinicznych oraz klinicznych fazy I/IIa kandydata na lek, gotowego do komercjalizacji w wyniku udzielenia licencji globalnej firmie farmaceutycznej, w celu wspólnego ukończenia rozwoju klinicznego i wdrożenia rynkowego wyników prac. 

Wartość projektu: 19 794 415, 53 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 506 955,77 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

www.mapadotacji.gov.pl