Zamówienia publiczne
18.10
2016
DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA LABORATORIUM BIOCHEMICZNEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/31/16

Informacje o ogłoszeniu 
Tytuł: 
Dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia laboratorium biochemicznego zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

Termin składania ofert 
25.10.2016 godz. 24:00

Nazwa 
Helix Polska Sp. z o.o.

Miejsce i sposób składania ofert 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami treści Zapytania ofertowego. 
Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, za wyjątkiem załącznika nr 7 do Formularza ofertowego, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów dodatkowych, zaświadczeń, specyfikacji itp. dopuszcza się również język angielski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone. 
Jeżeli jakikolwiek dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 
Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć: 
•    osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, kuriera, poczty itp., w kopercie, na wskazany adres, z zastrzeżeniem, że, z uwagi na ograniczenia techniczne panujące w budynku: 
o    oferta musi wpłynąć w dzień roboczy w godzinach 9-15, aby mogła być skutecznie doręczona; 
o    kurierów uprasza się o telefoniczne uprzedzanie o dostawie: nr 601 094 900. 
oraz/lub 
•    w wersji elektronicznej w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami (w przypadku tej opcji będzie wymagane uzupełnienie dokumentów w wersji oryginalnej do ewentualnego podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia). 
Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Helix Polska Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa 
IV piętro, Sekretariat CeNT I 
Nr sprawy: VDOS47/III/31/16

Wymaga się, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty (według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym). 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Przedstawienie propozycji rozwiązań częściowych, alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: katarzyna.poplawska@helixpolska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Popławska, katarzyna.poplawska@helixpolska.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia laboratorium biochemicznego w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia laboratorium biochemicznego zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_III_31_16.xlsx

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu wyposażenia laboratorium biochemicznego w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia laboratorium hodowli biochemicznego zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_III_31_16.xlsx

Kod CPV: 38000000-5

Nazwa kodu CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia: Dopuszcza się sukcesywną realizację dostaw, w miarę dostępności sprzętu, również we wcześniejszych terminach, uzgodnionych z Zamawiającym, jednak całość zamówienia musi być zrealizowana najpóźniej do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki: Formularz ofertowy, Specyfikacja techniczna, Wzór umowy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie: Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie, do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, z których wynikać będzie, że wykonawca prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotowym i finansowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, kwot realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny: Potencjał techniczny 
Oferent musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Zasoby ludzkie 
Oferent musi posiadać zasoby ludzkie niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki: Wymagana jest dostawa całego wyposażenia laboratorium. Zamawiający nie dopuszcza ofert na dostawy częściowe. Dostawa na adres: Helix Polska Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na piątym piętrze, jest winda. Dla dostaw gabarytowych - transport bezpośrednio z garażu (poziom -1) windą, zjazd do garażu możliwy dla samochodów o wysokości maksymalnie 2,15m. Dla wyższych – konieczność uwzględnienia transportu z samochodu, po pochylni, do garażu i windy. Dostawy możliwe w dni robocze w godzinach 9-15, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 
Zamawiający wymaga podpisania umowy wg. załączonego wzoru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 
Stosownie wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami według załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające: 
Dopuszcza się realizację zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.


Ocena oferty

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: 
Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. 
Kryteria: C - Cena – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. P – Przeglądy i konserwacja – oferent zapewnia możliwość wykonania dodatkowej usługi serwisowej w postaci przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń, na życzenie Zamawiającego i za dodatkową opłatą, liczone: P = 10 jeżeli oferent zapewnia wyżej wymienioną możliwość, P = 0 jeżeli oferent nie zapewnia ww. możliwości. T – Telefoniczne wsparcie techniczne - oferent zapewnia telefoniczne wsparcie techniczne w przypadku awarii i /lub innych problemów z użytkowanym sprzętem, liczone: T = 10 jeżeli oferent zapewnia telefoniczne wsparcie techniczne w przypadku awarii i /lub innych problemów z użytkowanym sprzętem, T = 0 jeżeli oferent nie zapewnia ww. serwisu. Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + P + T, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Przeglądy i konserwacja”, T – punkty uzyskane w kryterium „Telefoniczne wsparcie techniczne”.

Wykluczenia: Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 75/26 
00-090 Warszawa 
NIP 5252547574 
Nr telefonu: 022 554 3848, godz 10-15

Adres do korespondencji: 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Centrum Nowych Technologii CeNT I 
Banacha 2c 
02-097 Warszawa