Zamówienia publiczne
18.07
2016
ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE DOSTAWY, MONTAŻU I PEŁNEGO URUCHOMIENIA KOMORY LAMINARNEJ II KLASY BEZPIECZEŃSTWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI WEDŁUG SPECYFIKACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość wynosi 20 000 – 50 000 PLN 
Rozeznanie rynku 

Nr sprawy: VDOS47/II/4/16 


Informacje o ogłoszeniu 

Tytuł 
Rozeznanie rynku w zakresie dostawy, montażu i pełnego uruchomienia komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji. 
Termin składania ofert 
24.08.2016 

Nazwa 
Helix Polska Sp. z o.o. 

Miejsce i sposób składania ofert 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami treści Zapytania ofertowego, na Formularzu ofertowym. 
Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów dodatkowych, zaświadczeń, specyfikacji itp. Dopuszcza się również język angielski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 
Jeżeli jakikolwiek dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 
Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 
Wymaga się, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty (według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym). 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Przedstawienie propozycji rozwiązań częściowych, alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci skanu kompletnej oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami. Oryginalna wersja oferty będzie wymagana do podpisania umowy na realizację zamówienia. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: katarzyna.poplawska@helixpolska.com 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Popławska, katarzyna.poplawska@helixpolska.com 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem rozeznania rynku jest dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_II_4_16.xlsx 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00 

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_II_4_16.xlsx 

Kod CPV: 38000000-5 

Nazwa kodu CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia: Do 30.09.2016 

Załączniki: Formularz ofertowy, Specyfikacja, Wzór umowy 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Wiedza i doświadczenie: 
Oferent musi potwierdzić, że posiada wiedzę i doświadczenie, do wykonania zamówienia, ponieważ prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotowym i finansowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Potencjał techniczny: 
Oferent musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Zasoby 
Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Dodatkowe warunki: Dostawa do 30 września 2016 na adres: Helix Polska Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na piątym piętrze, jest winda. Dla dostaw gabarytowych - transport bezpośrednio z garażu (poziom -1) windą, możliwy dla samochodów o wysokości maksymalnie 2,15 cm. Dla wyższych – konieczność uwzględnienia transportu z samochodu, po pochylni, do garażu i windy. Dostawy możliwe w dni robocze w godzinach 9-15, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 
Zamawiający wymaga podpisania umowy wg. załączonego wzoru. 


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 
Stosownie wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami według załączonego wzoru. 

Zamówienia uzupełniające: 
Dopuszcza się realizację zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. 


Ocena oferty 

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: 
Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. Kryteria: Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów), liczone wg. wzoru: C = (Cmin/C0) x 100, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. 

Wykluczenia: Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 


Zamawiający 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 75/26 
00-090 Warszawa 
NIP 5252547574 
Nr telefonu: 022 554 3848, godz 10-15 

Adres do korespondencji: 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Centrum Nowych Technologii CeNT I 
Banacha 2c 
02-097 Warszawa 

Tytuł projektu: ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1645/15-00